REGULAMIN

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1 Właścicielem i Administratorem serwisu jest:
Connect Print Piotr Zieleniewski
NIP:7392879981
NIP UE: PL79392879981
REGON 281419468


ul. Pana Tadeusza 4/61
10-461 Olsztyn

 

Zwany dalej jako „Usługodawca” lub „Administrator”.


1.2 Użyte w Regulaminie poniższe terminy - oznaczają:

1. Usługobiorca lub Zamawiający – osoba w jakikolwiek sposób korzystająca z serwisu, w szczególności składająca zamówienie w serwisie na określone usługi. Może być nią jedynie pełnoletnia osoba fizyczna posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.

2. Serwis - serwis internetowy znajdujący się pod adresem internetowym https://naszeulotki.pl/ oraz wszystkie funkcje
i narzędzia udostępniane przez ten serwis.

3. Proof cyfrowy – cyfrowy wydruk próbny, specjalnie wykonana odbitka będąca możliwie zbliżonym obrazem tego co powinno się uzyskać na maszynie drukarskiej pod względem wierności barw.

4.  Kurier – firma GLS Poland i DPD Polska zajmujące się dostarczaniem przesyłek. 

5.  Formularz zamówienia – wykorzystywana przez serwis aplikacja internetowa służąca do składania zamówień - kliknij

1.3 Korzystanie z Serwisu NaszeUlotki jest równoznaczne z akceptacją i zobowiązaniem się Zamawiającego do przestrzegania wszystkich  postanowień niniejszego Regulaminu.

1.4 Niniejszy Regulamin określa:


1. Warunki korzystania z serwisu.
2. Warunki zawierania umów i ich rozwiązywania.
3. Dostawy i tryb ich realizacji.
4. Zakres odpowiedzialności za wykonane zamówienia.
5. Tryb postępowania reklamacyjnego.
6. Formy płatności.
7. Politykę poufności i bezpieczeństwo danych.
8. Zmianę Regulaminu oraz sprawy nieuregulowane w Regulaminie.
9. Rozstrzyganie sporów.
10. Ochronę praw autorskich.


2. WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU

2.1 Postanowienia niniejszego Regulaminu są dostępne w każdym momencie na stronie internetowej https://naszeulotki.pl/  gdzie można je przeczytać, pobrać lub wydrukować.

2.2  Do korzystania z usług oferowanych w Serwisie konieczne jest założenie konta oraz ustanowienie hasła zabezpieczającego dostęp do konta.

2.3 Procedura utworzenia konta w Serwisie polega na wypełnieniu formularza rejestracyjnego umieszczonego na stronie https://naszeulotki.pl/ oraz podaniu aktualnego adresu e-mail, poprzez który będzie następowała komunikacja z Usługodawcą.

2.4 Usługobiorca ma w każdym czasie prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwość ich zmiany i poprawiania.

2.5 Usługobiorca zobowiązuje się do zamawiania usług osobiście bądź przez należycie umocowanego pełnomocnika/pracownika.

2.6  Usługodawca zastrzega sobie prawo do likwidacji konta w przypadku zakończenia współpracy, a także w  przypadkach nie przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu przez Usługobiorcę.

2.7 Administrator ma prawo przechowywać w systemie dane udostępnione mu przez Usługobiorcę oraz dane dotyczące zamówień Usługobiorcy, którego  konto zostało usunięte.


3. WARUNKI ZAWIERANIA UMÓW I ICH ROZWIĄZYWANIA

3.1 Do złożenia zamówienia w Serwisie wymagane jest posiadanie konta w systemie NaszeUlotki. Zamówienia są składane zgodnie z formularzem zamieszczonym na stronie internetowej https://naszeulotki.pl/

3.2 Wysłanie wypełnionego formularza zamówienia przez Zamawiającego a następnie pozytywna weryfikacja przez Administratora załączonego pliku z danymi do druku oraz dokonanie płatności za zamówiony towar jest równoznaczne z dokonaniem zamówienia usługi.

3.3 Administrator weryfikuje przesłane w zamówieniu pliki pod kątem ich technicznej przydatności do druku oraz zawierania treści nieobyczajnych lub niezgodnych z prawem. Weryfikacja polega w szczególności na sprawdzeniu poprawności rozmiaru projektu, informacji o kolorystyce, a także rozdzielczości przesłanego projektu.

3.4 Po pozytywnym zweryfikowaniu plików przekazanych przez Zamawiającego, Administrator prześle na podany
w formularzu rejestracyjnym adres e-mail wiadomość o ich zaakceptowaniu wraz z wezwaniem do zapłaty ceny usługi.
W przypadku negatywnego zweryfikowania plików Administrator poinformuje o tym Zamawiającego na podany
w formularzu rejestracyjnym adres e-mail, wskazując na brak technicznej poprawności plików do realizacji zamówienia lub ich niezgodność z dobrymi obyczajami lub prawem. Pliki zweryfikowane negatywnie Zamawiający, który podtrzymuje wolę realizacji zamówienia powinien niezwłocznie zmodyfikować w sposób umożliwiający wykonanie przedmiotowego zamówienia i przesłać ponownie do Administratora.

3.5 Usługobiorca ma obowiązek stałego kontaktu z Usługodawcą w kwestiach dotyczących zamówienia. Domniemywa się, iż informacje przekazywane na wskazany przy rejestracji adres e-mail uważa się za dostarczone w sposób prawidłowy i zostały odebrane przez Zamawiającego z momentem nadania wiadomości przez Administratora. Zamawiający jest zobowiązany po dokonaniu zamówienia do zapewnienia sprawności wskazanej przy rejestracji skrzynki e-mail w celu umożliwienia odpowiedniej komunikacji z Usługodawcą (w szczególności ustawienia filtra SPAM).

3.6 Zamówienia mogą być składane przez całą dobę, 7 dni w tygodniu. Ich realizacja przebiega zgodnie z terminami wskazanymi w Serwisie.

3.7 Usługodawca zastrzega sobie w szczególności prawo do odmowy przyjęcia do realizacji zamówienia a także do natychmiastowego rozwiązania zawartej umowy, jeżeli zamówienie zawiera treści bezprawne, w tym sprzeczne z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, a zwłaszcza niezgodne z Konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej, jak również treści nieobyczajne (np. pornograficzne). W takiej sytuacji Administrator ma ponadto prawo do usunięcia konta Zamawiającego na okres jednego roku, bez prawa Zamawiającego do ponownej wcześniejszej rejestracji.

3.8 Zamówienia starsze niż 30 dni będą automatycznie anulowane przez Administratora w przypadku ich:
- nieopłacenia;
- negatywnej weryfikacji przez Administratora;
- nieprzekazania do realizacji.

3.9 Usługodawca realizuje zamówienia wyłącznie według właściwości określonych przez Zamawiającego, wobec czego zostało wyłączone prawo odstąpienia od zawartej umowy po dokonaniu przez Administratora weryfikacji zamówienia. Postanowienie takie nie stanowi uchybienia regulacji art. 10 ust. 3 pkt 4 ustawy o ochronie  niektórych praw konsumentów oraz
o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. 2000 nr 22, poz. 271).


4. DOSTAWY I TRYB ICH REALIZACJI

4.1 Termin wykonywania zamówienia rozpoczyna się dopiero w dniu w którym spełniły się dwie okoliczności, tj. dokonano potwierdzenia akceptacji przez Administratora plików przesłanych przez Zamawiającego oraz doszło do opłacenia przez niego zamówienia zgodnie z art. 7 niniejszego Regulaminu.

4.2 Usługodawca po zweryfikowaniu wykonania powyższych warunków przesyła na adres e-mail Zamawiającego wskazany przy rejestracji, wiadomość o akceptacji zamówienia i przystąpienia do jego realizacji.

4.3 Zamówienia są dostarczane przez Kuriera. Koszt dostawy pod jeden adres wskazany przez Zamawiającego w formularzu zamówienia jest wliczony w cenę zamówienia. Koszty dostawy na każdy indywidualnie wskazany adres dodatkowy są pokrywane przez Zamawiającego. Po odebraniu przesyłki Zamawiający jest zobowiązany do jej sprawdzenia w obecności Kuriera oraz wskazania wszelkich uszkodzeń lub braków w protokole reklamacyjnym.

4.4 Przesyłkę, która nie nadeszła do miejsca przeznaczenia wskazanego w liście przewozowym w ciągu 30 dni od upływu przewidywanego terminu wykonania usługi, uważa się za utraconą.

4.5 Za miejsce dostawy uważa się adres wskazany przy rejestracji. Za wszelkie szkody i opóźnienia wynikające ze zmiany adresu, bez poinformowania Usługodawcy odpowiada Zamawiający.


5. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI  ZA WYKONANE ZLECENIA

5.1 Zamawiający ponosi całkowitą odpowiedzialność za wady przesłanego projektu lub pliku.

5.2 Usługodawca nie odpowiada za treść materiałów przesłanych do wydruku, a także za ich jakość oraz występujące w tych materiałach błędy zarówno merytoryczne (np. ortograficzne), jak i techniczne. Usługodawca nie wprowadza żadnych korekt do przesłanych zamówień.

5.3 Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:

- szkody powstałe bez jego winy,

- szkody powstałe w wyniku działań Kuriera,

- naruszenie jakichkolwiek praw do treści materiałów przekazywanych przez Zamawiającego, a w szczególności praw autorskich oraz za to, iż przekazane materiały są niezgodne z prawem, naruszają prawa lub dobra osobiste innych osób, zawierają treści nieobyczajne,

- różnice w kolorystyce wydruków z kolorystyką przesłanych przez Zamawiającego druków, które wynikają z różnicy
w ustawieniu parametrów monitora Zamawiającego.
Maszyny poligraficzne na, których wykonywany jest druk dają gwarancję zachowania kolorystyki z modelem matematycznym dostarczonych plików.

- błąd maszyny krojącej może wynieść +/- 2 mm

- opóźnienia wynikające z działania lub zaniechania Zamawiającego, osób trzecich, a także uwarunkowań zewnętrznych niezależnych od Usługodawcy,

- błędy wynikające z nieprawidłowego wypełnienia danych przy rejestracji bądź przy składaniu zamówienia,

- błędy wynikające z wyboru przez Zamawiającego nieodpowiedniej jakości materiałów do danego zamówienia, a także za zmiany wynikające z procesu technologicznego produkcji tych materiałów.

5.4 Usługodawca ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną  Usługobiorcy  czynem niedozwolonym, jak i za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy. Usługodawca odpowiada za szkodę rzeczywiście poniesioną. Odpowiedzialność Usługodawcy wobec Usługobiorcy ograniczona jest maksymalnie do wysokości wartości konkretnego zamówienia, bez względu na wysokość poniesionej szkody.

 

6. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

6.1 Wszelkie reklamacje dotyczące realizacji zamówienia bądź dostarczonego towaru zgłaszać należy w dni robocze na piśmie bądź na adres e-mail biuro@naszeulotki.pl w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od daty dostarczenia przesyłki.

6.2 Wszelkie reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania kompletnego zgłoszenia.

6.3 Zamawiający, który zgłasza reklamację powinien przekazać następujące informacje i materiały:

a) imię i nazwisko
b) adres zamieszkania
c) login użytkownika, który został podany w trakcie rejestracji
d) numer zamówienia
e) dokładny opis wady produktu
f) jeżeli jest to uzasadnione lub zażądał tego Administrator fotografie lub skan ukazujący wady produktu

6.4 Przesyłki uszkodzone podlegają reklamacji tylko i wyłącznie na podstawie protokołu reklamacyjnego podpisanego przez Zamawiającego oraz Kuriera. To samo dotyczy przesyłek dostarczonych z opóźnieniem, z tym że w takim przypadku należy wskazać datę i godzinę dostarczenia przesyłki (w protokole lub liście przewozowym). Udokumentowana odmowa przyjęcia przesyłki oznacza jej zwrot do Usługodawcy na koszt i niebezpieczeństwo Zamawiającego.

6.5 Reklamacje z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy o świadczenie usług i usług dodatkowych w trakcie dostarczania przesyłek może składać do firm kurierskich wyłącznie Usługodawca.

6.6 Usługodawca zastrzega sobie prawo do osobistego wglądu w reklamowany towar. W takiej sytuacji Zamawiający wysyła towar na swój koszt do Usługodawcy. W przypadku uwzględnienia reklamacji Usługodawca zwróci pieniądze za przesyłkę na wskazane konto.

6.7 Reklamacja wynikająca z różnic grafiki, a zwłaszcza koloru w stosunku do oczekiwań Zamawiającego będzie rozpatrywana tylko i wyłącznie w przypadku, gdy Zamawiający zamówił i zaakceptował odbitkę próbną – proof cyfrowy. Zamawiający dostarcza proof cyfrowy, na podstawie którego zostanie zweryfikowana zasadność reklamacji.

6.8 Wady części dostarczonego towaru nie uprawniają do reklamowania całości dostawy.

 

7. FORMY PŁATNOŚCI

7.1 Ceny wszystkich produktów są podane w walucie polskiej (złoty polski, PLN) i jest to jedyna waluta, którą należy dokonywać płatności.

7.2 Zamawiający dokonuje płatności online  z rachunku bankowego (przelew),  za pośrednictwem systemu płatności internetowych ePrzelewem – za pośrednictwem serwisu www.payu.pl

7.3 Datą dokonania płatności jest data zaksięgowania całości środków na koncie Usługodawcy.

7.4 Zamawiający wyrażają zgodę na wystawienie dokumentu sprzedaży (faktury VAT) bez podpisu i jego przesłania w formie elektronicznej na adres e-mail wskazany przy rejestracji. Na pisemny bądź mailowy wniosek Zamawiającego dokument sprzedaży (faktura VAT) zostanie sporządzony w formie papierowej i przesłany pocztą tradycyjną.


8.  POLITYKA POUFNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

8.1  Usługodawca zobowiązuje się chronić wszelkie dane Usługobiorców zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa
i zachowania poufności oraz wymogami polskiego prawa.

8.2 Podczas rejestracji konta, jak również wraz ze złożeniem zamówienia Usługobiorca dobrowolnie wyraża zgodę na to, aby Administrator gromadził, przetwarzał i wykorzystywał jego dane osobowe (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych
z dnia 29 sierpnia 1997 r. Dz. U. 1997 nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami) w celu zawarcia i realizacji umowy.

8.2 Udostępnione przez Usługobiorcę informacje nie będą rozpowszechniane ani przekazywane osobom w innym celu niż realizacja zamówienia.

8.3 Udostępnienie przekazanych przez Usługobiorcę danych może nastąpić jedynie z mocy prawa na wniosek organów prawnie do tego upoważnionych.


9. ZMIANA REGULAMINU  ORAZ SPRAWY NIEUREGULOWANE W REGULAMINIE

9.1 Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie. Wprowadzone zmiany zaczynają obowiązywać od momentu zamieszczenia ich w Serwisie. Dokonane zmiany Regulaminu nie obowiązują podmiotów, które złożyły zamówienia przed wejściem tych zmian w życie.

9.2 W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 2 marca
2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny
(Dz. U. 2000 nr 22, poz. 271) a także pozostałe relewantne przepisy obowiązującego prawa.

10. ROZSTRZYGANIE SPORÓW

Sądem wyłącznie właściwym dla rozstrzygania sporów pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą dotyczących zamówień
w Serwisie jest sąd właściwy ze względu na siedzibę Usługodawcy.


11. OCHRONA PRAW AUTORSKICH  

Niniejsza treść REGULAMINU SERWISU NaszeUlotki oraz zawartość strony internetowej https://naszeulotki.pl/ stanowią przedmiot ochrony praw autorskich oraz prawa własności intelektualnej. W przypadku naruszenia tych praw Administrator strony ma prawo dochodzić wszelkich roszczeń w postępowaniu sądowym.

Wydrukuj

Koszyk
Koszyk
PRODUKT 0
faq
cms_payment
Jak-przygotować-projekt
cms_paypal
Newsletter

dzwoń od 9 do 19

© 2011 Nasze Ulotki. Wszelkie prawa zastrzeżone. Prosimy o nie rozpowszechnianie materiałów z tej strony!